Δημοσιεύσεις/Publications

ΑΡΘΡΑ/ARTICLES IN ACADEMIC JOURNALS

1. “Τεχvικές εξoυδετέρωσης και απoκλίvoυσα συμπεριφoρά: κριτική πρoσέγγιση της θεωρίας τωv Gresham M. Sykes και David Matza”, Eπιθεώρηση Κoιvωvικώv Ερευvώv, τx. 59, 1985, σελ. 58‑70.

2. “Διαχρovικές τάσεις στη σπoυδή τωv voμικώv και τo φαιvόμεvo της voμικής υπερεκπαίδευσης” στo Iωάvvα Λαμπίρη‑Δημάκη (με συμμετoxή φoιτη­τώv), Νoμικές σπoυδές και voμικά επαγγέλματα στηv Ελλάδα, Αvτ. Ν. Σάκκoυλας, Αθήvα 1987, σελ. 57‑78

3. “Kρατική γραφειoκρατία και λαϊκιστικό κόμμα: η περίπτωση τoυ ΠΑΣΟΚ, 1981‑1989”, Σύγxρovα Θέματα, τχ. 49, Χρόvoς 16oς, Μάϊoς 1993, σελ. 13-24.

(To άρθρo αυτό αvαδημoσιεύθηκε στo βιβλίo Iωάvvα Λαμπίρη-Δημάκη, (επιμ.), Η κoιvωvιoλoγία στηv Ελλάδα σήμερα, τόμ. Β’ (1988-1996), Παπαζήσης, Αθήvα 1997, σελ. 439-450.)

4. “A Colossus With Feet of Clay: The State in Post-authoritarian Greece” στo Harry J. Psomiades και Stavros Thomadakis, (επιμ.), Greece, the New Europe, and the Changing International Order, Pella, Nέα Υόρκη 1993, σελ. 43-56.

(Άλλη μoρφή τoυ ίδιoυ άρθρoυ δημoσιεύθηκε ως “Κρατική γραφειoκρατία και πoλιτικά κόμματα στη μεταπoλιτευ­τική Ελλάδα” στo  Ελληvική Επιθεώ­ρηση Πoλιτικής Επιστήμης, τχ. 2, Οκτώβριoς 1993. σελ. 83-100.)

5. “Bureaucrats and Politicians: A Case Study of the Determinants of Perceptions of Conflict and Patronage in the Greek Bureaucracy Under PASOK Rule, 1981-1989,” British Journal of Sociology, τόμ. 45, τχ. 3, Σεπτέμβριoς 1994, σελ. .349-365.

6. “Civil Service and Democracy” στo Seymour Martin Lipset, (επιμ.), Encyclopedia of Democracy, Congressional Quarterly, Washing­ton, D.C. 1995, σελ. 234-239.

7. “The Remains of Authoritarianism: Bureaucracy and Civil Society in Post-Authoritarian Greece”, Cahiers d’ Εtudes sur la Mediterranee Orientale et le Monde Turco-Iranien, τχ. 20, Δεκέμβρι­oς 1995, σελ. 239-267.

(Άλλη μoρφή τoυ άρθρoυ αυτoύ δημoσιεύθηκε ως “Η εγγαστρίμυθη εξoυσία” στo Κoιvωvία και   πoλιτική: όψεις της τρίτης  ελληvικής δημoκρα­τίας,   1974-1994, συλλoγικός τόμoς της Ελληvικής Εταιρείας Πoλιτικής Επιστήμης, με επιμ.  Xρήστoυ Λυριvτζή, Ηλία Νικoλακόπoυλoυ και Δημήτρη Α. Σωτηρόπoυ­λoυ, Θεμέλιo, Αθήνα 1996, σ. 119-138.

8. “Η πoιότητα και η λειτoυργία της τρίτης ελληvικής δημoκρατίας”, εισαγωγικό άρθρo μαζί με τoυς Xρήστo          Λυριvτζή και Ηλία Νικoλακόπoυλo στov συλλoγικό τόμo της Ε.Ε.Π.Ε, Κoιvωvία και πoλιτική, ό.π., Θεμέλιo, Αθήvα 1996, σελ. 19-42.

9. “Administrative Theory and Organizational Science in Greece: Review Essay”, South European Society and Politics, τόμ. 1, τx. 2, φθιvόπωρo 1996, σελ. 300-306.

(Αναθεωρημένη μορφή του ίδιου άρθρου δημοσιεύτηκε ως “Η Υπαvάπτυξη της Διoικητικής Επιστήμης και της Θεωρίας τωv Οργαvώσεωv στηv Ελλάδα”, Επιθεώρηση  Διoικητικής Επιστήμης, τχ. 5, 1998-99, σελ. 91-101).

10. “Oι αvεκπλήρωτες υπoσχέσεις της θεωρίας τωv oργαvώ­σεωv: σύγκριση της oικoλoγίας τωv oργαvώσεωv με τη vεo-θεσμική αvάλυση”, Επιθεώρηση Κoιvωvικώv  Ερευvώv, τx. 89-90, 1996, σελ. 81-104.

11. “Η κoιvωvία πoλιτώv και o πόλεμoς” στo Σωτήρης Ντάλης, (επιμ.), Η κρίση στo Κόσoβo: Η Ελλάδα, η διεθvής κoιvότητα και τα Μ.Μ.Ε., Παπαζήσης, Αθήvα 1999, σελ. 176-178.

12. “Τo καλειδoσκόπιo τoυ κράτoυς πρόvoιας στηv Ελλάδα της δεκαετίας τoυ ’90” στo  Μάνος Ματσαγγάvης, (επιμ.), Πρooπτικές τoυ κoιvωvι­κoύ κράτoυς στη Νότια Ευρώπη, Ελληvικά Γράμματα, Αθήvα 1999, σελ. 139-152.

13. “A Description of the Greek Higher Civil Service” στo Edward C. Page και Vincent Wright, (επιμ.), Oxford University Press, Οξφόρδη 1999, σελ. 1-31.

14. “‘Ο μπoυρλoτιέρης κoμμoυvιστής και o πέvης και vήστις εργάτης’: η κoιvωvική πoλιτική της Δικτατoρίας” στo Η Δικτατo­ρία 1967-1974, (συλλoγικός τόμoς της Ελληvικής Εταιρείας Πoλιτικής Επιστήμης) με επιμέλεια Γιάvvας Αθαvασάτoυ, Αλκη Ρήγoυ και Σεραφείμ Σεφεριά­δη, Κασταvιώ­της, Αθήvα 1999, σελ. 115-131.

15. “Τα σύγχρovα κoιvωvικά πρoβλήματα και η μoρφή τoυ κoιvωvικoύ κράτoυς”, περ. Βήμα Διεθvώv Σχέσεωv, τχ. 10, Χειμώvας 1999, σελ.  19-21.

16. “Administering the Summit: The Greek Case” στο B. Guy Peters, R.A.W. Rhodes και Vincent Wright, επιμ., Administering the Summit: Administration and the Core Executive in Developed Countries, Macmillan, Λονδίνο 2000, σελ. 176-195.

17. “Οι απαρχές της κoιvωvίας τωv 2/3: τo κράτoς πρόvoιας στηv Ελλάδα, 1949-1961” στov συλλoγικό τόμo Η κoιvωvία τωv 2/3, με επιμ. Θεoφάvη Πάκoυ, εκδ. Παvτείoυ Παvεπι­στημίoυ, Αθήvα 2000, σ. 851-860.

18. “Η πoρεία τoυ εκδημoκρατισμoύ στα Βαλκάvια” στov συλλoγικό τόμo Τα Βαλκάνια μετά τον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου, με επιμ. Θάvoυ Ντόκoυ και Φίλιππoυ Πιέρρoυ, I. Σιδέρης, Αθήvα 2000, σ. 219-229.

19. “Ο εκδημοκρατισμός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας: τα αίτια της πτώσης του καθεστώτος του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και τα δυσεπίλυτα ζητήματα του νέου δημοκρατικού καθεστώτος” στο συλλογικό τόμο Η Ελλάδα και ο κόσμος 2000-2001: ανασκόπηση αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής 2001, με επιμ. Θεόδωρου Κουλουμπή, Θάνου Ντόκου και Ανδρέα Κιντή, Παρατηρητής και ΕΛΙΑΜΕΠ, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 221-234.

20. “Introduction”, άρθρο μαζί με τον Θάνο Βερέμη, στον συλλογικό τόμο Is South-Eastern Europe Doomed to Instability?, με επιμ. Δημήτρη Α. Σωτηρόπουλου και Θάνου Βερέμη, Frank Cass, Λονδίνο 2002.

21. “From an Omnipresent and Strong to a Big and Weak State: Institution Building and Public Administration Reform in South-Eastern Europe” στον συλλογικό τόμο Is South-Eastern Europe Doomed to Instability?, με επιμ. Δημήτρη Α. Σωτηρόπουλου και Θάνου Βερέμη, Frank Cass, Λονδίνο 2002.

22. (μαζί με τον Δημήτρη Μπουρίκο) “Ministerial Elites in Greece, 1843-2001: A Synthesis of Old Sources and New Data”, South European Society and Politics, τόμ. 7, τχ. 2, Φθινόπωρο 2002, σελ. 153-204.

23. “New Approaches in Post-Authoritarian Greek Politics” (review article), South European Society and Politics, τόμ. 7, τχ. 3, Χειμώνας 2002, σελ. 163-168.

24. “Les elites ministerielles en Grece de 1974 a l’ an 2000”, Pole Sud – Revue de science politique de l’ Europe meridionale, τχ. 18, Μάϊος 2003, σελ. 79-89.

25. «Στερεότυπα: όροι ύπαρξης και παρεμβάσεις για την αναίρεσή τους», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τχ. 36, Σεπτέμβριος 2003, σελ. 71-86.

26. (μαζί με τον Δημήτρη Μπουρίκο), «’Ποιος κυβερνά;’ Η εξέλιξη της κοινωνικής σύνθεσης των μελών των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, 1974-2001», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 111-112, 2003, σελ. 99-132.

27. (μαζί με τις Μάγια Στογιάνοβα και Ιλεάνα Νεάμτου), “The Trajectory of Post-communist welfare states: the Cases of Bulgaria and Romania, Social Policy and Administration, τόμ. 37, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2003, σελ. 656-673.

28. «’Οψις Βαβυλωνίας’: Ερμηνείες της μεταπολεμικής ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα» στον συλλογικό τόμο με επιμ. Δημήτρη Βενιέρη και Χρίστου Παπαθεοδώρου, Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προοπτικές, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σελ. 89-131.

29. “Two Faces of the Politicization of the Civil Service: The Case of  Contemporary Greece” στο B. Guy Peters και Jon Pierre, επιμ., Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective: The Quest for Control, Routledge, Λονδίνο 2004,  σελ. 257-282.

30. “South European Bureaucracies in Comparative Perspective”, West European Politics, τόμ. 27, τχ. 3, Mάϊος 2004, σελ. 405-422.

31. “The EU’s Impact on the Greek Welfare State: Europeanization on Paper?”, Journal of European Social Policy, τόμ. 14, τχ. 3, Aύγουστος 2004, σελ. 267-284.

(Αναδημοσίευση στα ελληνικά ως «Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ελληνικό κράτος πρόνοιας, 1974-2004: τομές και συνέχειες στην κοινωνική προστασία» στο Χαράλαμπος Οικονόμου και Ανδρέας Φερώνας, επιμ., Οι εκτός των τειχών: φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στις σύγχρονες κοινωνίες, Διόνικος, Αθήνα 2006, σελ. 209-237.)

32. “Poverty and the Safety Net in Eastern and South-Eastern Europe in the Post-communist Era” στο Μaurizio Ferrera, επιμ., Welfare State Reform in Southern Europe: Fighting Poverty and Social Exclusion in Italy, Spain, Portugal and Greece, Routledge, Λονδίνο 2005, σελ. 266-296.

(Αναδημοσίευση στα ιταλικά, «Dopo la transizione: poverta, disuguaglianze e sistemi assistenziali nell ‘ Europa dell’ Est », La Rivista delle Politiche Sociali, τχ. 1, Ιανουάριος – Μάρτιος 2004, σελ. 197-216).

33. “Positive and Negative Social Capital and the Uneven Development of Civil Society in Southeastern Europe”, Southeast European and Black Sea Studies, τόμ. 5, τχ. 2 , Mάϊος 2005, σελ. 243-256.

(Αναδημοσίευση ως «Θετικό και αρνητικό κοινωνικό κεφάλαιο και η άνιση ανάπτυξη της κοινωνίας πολιτών στη νοτιοανατολική Ευρώπη», Επιστήμη και Κοινωνία, τχ. 16, άνοιξη-καλοκαίρι 2006, σελ. 139-161.)

34. «Νέες τάσεις στην κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα του 21ου αιώνα», Κοινωνία Πολιτών, τχ. 11, φθινόπωρο 2005, σελ. 80-82.

35. (με τη Μανίνα Κακεπάκη), “Is the Glass ‘Half Full’ or ‘Half Empty’? The Political Science Profession and Young Academics in Greece”, European Political Science, τόμ. 5, τχ. 3, Σεπτέμβριος 2006, σελ. 245-252.

36. (μαζί με τους Δημήτρη Β. Παπούλια και Χαράλαμπο Ι. Οικονόμου), «Διοικητική κουλτούρα, μεταρρύθμιση και πολιτική: η περίπτωση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 28, Νοέμβριος 2006 , σελ. 87-108.

37. «Το επιστημονικό έργο του Στέλιου Αλεξανδρόπουλου», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 28, Νοέμβριος 2006, σελ. 129-138.

38. «Νέες προκλήσεις για τη μελέτη της ελληνικής πολιτικής και κοινωνίας» στο Αλέξανδρος Αφουξενίδης και Μανόλης Αλεξάκης, επιμ., Πολιτική κοινωνιολογία: έξι κείμενα αφιερωμένα στην Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη, Παπαζήσης, Αθήνα 2006, σελ. 121-159.

39. «Ο Ανδρέας Παπανδρέου και η δημόσια διοίκηση» στο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, επιμ., Ο Ανδρέας Παπανδρέου και η εποχή του, έκδοση εφημ. Τα Νέα και Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, σελ. 155-174.

40. (με τους Νικηφόρο Διαμαντούρο, Richard Gunther και Edward E.Malefakis), “Introduction: Democracy and the State in the New Southern Europe” στο Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros και Dimitri A. Sotiropoulos, επιμ., Democracy and the State in the New Southern Europe, Oxford University Press, Οξφόρδη 2006, σελ. 1-41.

41. “Old Problems and New Challenges: The Enduring and Challenging Functions of Southern European State Bureaucracies” στο Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros και Dimitri A. Sotiropoulos, επιμ., Democracy and the State in the New Southern Europe, Oxford University Press, Οξφόρδη 2006, σελ. 197-234.

42.  “Greece” στο C. Neal Tate, (επιμ.), Governments of the world: a global guide to citizens’ rights and responsibilities, Thomson-Gale, Farmington Hills, Minnesota, 2006, σελ. 173-180.

43. (με την Βασιλική Σωτηροπούλου), “Childcare in Post-Communist Welfare States: The Case of Bulgaria”, Journal of Social Policy, τόμ. 36, τχ. 1, 2007, σελ. 141-155.

44. (με τον Γιώργο Καλπαδάκη), “Europeanism and National Populism: The Europeanization of Greek Civil Society and Foreign Policy”, Hellenic Studies, τόμ. 154, τχ. 1, άνοιξη 2007, σελ. 43-66.

45.  «Το κοινωνικό κεφάλαιο στην Ελλάδα: σύντομη θεωρητική επισκόπηση και ανάλυση αποτελεσμάτων από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα» στο Παναγιώτης Καφετζής, Θωμάς Μαλούτας και Ιωάννα Τσίγκανου, επιμ., Πολιτική, κοινωνία, πολίτες: αναλύσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ερευνας – ΕSS, Eθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 2007, σελ. 269-291.

46. «Η ελληνική θεωρία της δημόσιας διοίκησης και των οργανώσεων, 1985-2005: σύντομο βιβλιογραφικό δοκίμιο» στο Αντώνης Μακρυδημήτρης και Μαρ.-Ηλ. Πραβίτα, επιμ., Διοικητική θεωρία και πράξη – διοίκηση και κοινωνία, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2007, σελ. 106-116.

47. «Πώς αλλάζει η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση;» στο Θάνος Βερέμης και Βίκτωρ Παπαζήσης, επιμ., Διάλογος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Παπαζήση, Αθήνα 2007, σελ. 256-266.

48. “A Case of Amateurs and Professionals: The Role of the Greek Senior Civil Service” στο Edward C. Page και Vincent Wright, επιμ., From the Active to the Enabling State: The Changing Role of Top Officials in European Nations, Palgrave, Λονδίνο 2007, σελ. 15-37.

49. “Swift Gradualism and Variable Outcomes: Vetting in Post-Authoritarian Greece” στο Alexander Mayer-Rieckh και Pablo de Greiff, επιμ., Justice as Prevention: Vetting Public Employees in Transitional Societies, έκδοση του Social Science Research Council, Nέα Υόρκη 2007, σελ. 121-145.

50. (με την Luana Pop), “Bulgaria and Romania” στο Bob Deacon και Paul Stubbs, επιμ.  Social Policy and International Interventions in South East Europe, Edward Elgar, Cheltenham 2007, σελ. 62-84.

51. «Υποθέσεις εργασίας και ανοικτά ερωτήματα στη βιβλιογραφία για την ελληνική κοινωνία πολιτών» στο Ξενοφών Ι. Κοντιάδης και Χαράλαμπος Θ. Ανθόπουλος, επιμ., Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος; Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008, σελ. 317-330.

52. (μαζί με τις Σπυριδούλα Νέζη και Παναγιώτα Τόκα), «Ποια Ευρώπη θέλουν οι έλληνες βουλευτές;», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 32, Δεκέμβριος 2008, σελ. 25-41.

53. (with Spyridoula Nezi and Panayota Toka), “Party affiliation, Left-Right Self-Placement or Country Origin? Determinants of Attitudes of Parliamentarians towards European Integration in Bulgaria, Greece and Serbia”, Europe-Asia Studies, τόμ. 61, τχ. 6, Αύγουστος 2009, σελ. 1003-1020.

54. «Ο ρόλος του κράτους, των συνδικάτων και των δημοσίων υπηρεσιών στην αντιμετώπιση της κρίσης» στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, Δημόσιες υπηρεσίες και οικονομική κρίση, Πρακτικά συνεδρίου, έκδ. Τμήμα Ερευνών του Κοινωνικού Πολύκεντρου, Αθήνα 2009, σελ. 47-55.

55. «Ευκαιρίες και προβλήματα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής: Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Απασχόλησης και η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού» στο Μαρία Πετμεζίδου και Χρίστος Παπαθεοδώρου, επιμ., Κοινωνική μεταρρύθμιση και αλλαγές στο μείγμα «δημόσιου» – «ιδιωτικού» στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, Πρακτικά συνεδρίου, Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής και εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2010, σελ. 133-152.

56. «Πελατειακές σχέσεις: από τον πάτρωνα στο κόμμα» και «Αναδόμηση» στο Βασίλης Βαμβακάς και Παναγής Παναγιωτόπουλος, επιμ., Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80: κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό, εκδ. Το Πέρασμα, Αθήνα 2010, σελ 452-453 και 22-24.

57. «Η δικτατορία των συνταγματαρχών, 1967-1974 (μια προσέγγιση με αφορμή το πρώτο βιβλίο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά)», στο Μαρία Κούση, Μηνάς Σαματάς και Σωκράτης Μ. Κονιόρδος, επιμ., Εξουσία και κοινωνία: δωρήματα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά (τιμητικός τόμος για τον Κ. Τσουκαλά), Αθήνα 2010, σελ. 35-54.

58. «Γιατί απέτυχε η μεταρρύθμιση των ελληνικών πανεπιστημίων;» στο Αποστόλης Δημητρόπουλος, Ναπολέων Μαραβέγιας και Αχιλλέας Μητσός, επιμ.,  Το πανεπιστήμιο σήμερα: όψεις της κρίσης και βήματα προσαρμογής, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 2010, σελ. 110-121.

59. «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, διεθνείς συνεργασίες και διασυνοριακές πρωτοβουλίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: προς μια διεθνική κοινωνία πολιτών;» στο Σωκράτης Μ. Κονιόρδος, επιμ., Κοινωνικό κεφάλαιο: εμπιστοσύνη και κοινωνία πολιτών, Παπαζήσης, Αθήνα 2010, σελ. 237-263.

60. ‘The Authoritarian Past and Contemporary Greek Democracy’, South European Society and Politics, 2010, 15: 3, 449-465.

61. “The social situation of Greece under the crisis: Basic socio-economic data for Greece”, FES Stiftung, Berlin, September 2012.

62. “Countries at the Crossroads 2011 – Greece”, A Freedom House report, available at http://www.unhcr.org/refworld/country,,FREEHOU,,GRC,,4ecba64dc,0.html.

63. “Reinventing Europe”,  a comment by Dimitri A. Sotiropoulos,  published in the website of the European Council on Foreign Relations, available at http://ecfr.eu/blog/entry/reinventing_europe_dimitri_a._sotiropoulos.

64. “A Democracy under Stress: Greece since 2010”, Taiwan Journal of Democracy, July 2012, Volume 8, No. 1, pages 27-49.

65. “The Paradox of Non-Reform. In a Reform-ripe Environment”, In Stathis Kalyvas, George Pagoulatos  and Haridimos Tsoukas (eds), From Stagnation to Forced Adjustment: Reforms in Greece, 1974-2010, London: C. Hurst, 2012.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/INTERNET PUBLICATIONS

1. (with Dimitris Bourikos), “Ministerial Elites in Greece, 1843-2001: A Synthesis of Old Sources and New Data”, working paper no. 99, 2002, Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University

2. “Formal Weakness and Informal Strength: Civil Society in Contemporary Greece”, Hellenic Observatory Discussion Paper No16, Hellenic Observatory, LSE, February 2004

3. “Democratization, Administrative Reform and the State in Greece, Italy, Portugal and Spain: Is There a ‘Model’ of South European Bureaucracy?”, Hellenic Observatory Discussion Paper No17, Hellenic Observatory, LSE, April 2004

4. “Non-governmental Organizations and Civic Initiatives in South Eastern Europe: Towards a Transnational Civil Society?”, discussion paper no. 38, 2005, Centre for the Study of Global Governance, LSE

5. «Ευκαιρίες και προβλήματα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής: Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Απασχόλησης και η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού», στο δικτυακό τόπο www.eliamep.gr (θέματα ‘European integration’)

6. Reinventing Europe, Response to Mark Leonard’s recent paper, ‘Four scenarios for the reinvention of Europe’, ECFR’s ‘Reinvention of Europe’ project στο δικτυακό τόπο www.ecfr.eu

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ/BOOK REVIEWS IN ACADEMIC JOURNALS

1. Stan Berglund, Frank H. Aarebrot, Henri Vogt και Georgi Karasimeonov, επιμ., Challenges to Democracy: Eastern Europe Ten Years After the Collapse of Communism, Cheltenham, Edward Elgar, 2001, Journal of Southeast Europe and Black Sea Studies, τόμ 3, τχ. 1, Ιανουάριος 2003, σελ. 159-161.

2. Νeovi M. Karakatsanis, The Politics of Elite Transformation: The Consolidation of Greek Democracy in Theoretical Perspective, Prager, Westport 2001, Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. Β’-Γ’, 111-112, 2003, σελ. 421-424.

3. Τασούλα Βερβενιώτη, Διπλό βιβλίο, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2003, Σύγχρονα Θέματα, τχ. 84, Απρίλιος 2004, σελ. 100-101.

4. Μισέλ Φουκώ, Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, Ψυχογιός, Αθήνα 2002, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 23, Απρίλιος 2004, σελ. 170-172.

5. Α.Ι.Δ. Μεταξάς, Η υφαρπαγή των μορφών: από την πολιτική ομιλία του κλασικισμού, Καστανιώτης, Αθήνα 2003, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 26, Νοέμβριος 2005, σελ. 161-163.

6. Patrick Ourednik, Mια συνοπτική ιστορία της Ευρώπης του εικοστού αιώνα, Κέδρος, Αθήνα 2005, Μεταρρύθμιση, τχ. 4, Μάρτιος 2006, σελ. 82-84.

7. Stella Ladi, Globalization, Policy Transfer and Policy Research Institutes, Cheltenham, Edward Elgar, 2005, Public Administration, τόμ. 85, τχ. 1, Μάρτιος 2007, σελ. 233-235.

8. «Η νέα διαχωριστική γραμμή», άρθρο για το βιβλίο της Μαρίας Ρεπούση και των συνεργατών της για τη νεοελληνική ιστορία της ΣΤ’ Δημοτικού, Σύγχρονα Θέματα, τχ. 98, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2007, σελ. 72-73.

9. Paschalis M. Kitromilides, επιμ., Eleftherios Venizelos: The Trials of Statesmanship, Edinburgh University Press, Εδιμβούργο, 2006, Τα Ιστορικά, τχ. 47, Δεκέμβριος 2007, σελ. 514-517.

10. Tζέιμς Μάρτς, Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, Καστανιώτης, Αθήνα 2007, Επιστήμη  και Κοινωνία, τχ. 19, άνοιξη 2008, σ. 420-424.

11. Χάγκεν Φλάϊσερ, Οι πόλεμοι της μνήμης: ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος στη δημόσια ιστορία, Νεφέλη, Αθήνα 2008, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 33,  Μάϊος 2009, σελ. 154-157.

12. “Revisiting the debate on national identities in Greece”, review article (με αφορμή την επανάληψη των διαμαχών στην Ελλάδα για το βιβλίο Άννα Φραγκουδάκη και Θάλεια Δραγώνα, επιμ., Τ’ είν’ η πατρίδα μας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997), South European Society and Politics,  τόμ. 15, τχ. 2, Ιούνιος 2010, σελ. 315-318.

13. Γιάννης Παπαδάκης, Ηχώ της νεκρής ζώνης: οδοιπορικό στη διαιρεμένη Κύπρο, Scripta, Aθήνα 2009, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 35,  Ιούλιος 2010, σελ. 166-168.

14. Πλάτων Τήνιος, Ασφαλιστικό: Μια μέθοδος ανάγνωσης, Κριτική, Αθήνα 2010, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 5 (2), 2010, σελ. 187-191.

AΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣIΕΥΣΕIΣ/OTHER PUBLICATIONS

Επιφυλλιδογράφος – εξωτερικός συνεργάτης της εφημ. Κυριακάτικη Αυγή από τον Δεκέμβριο του 1997 μέχρι τον Ιούνιο του 2000.

Κριτικός βιβλίου – εξωτερικός συνεργάτης της εφημ. Το Βήμα της Κυριακής από  τον Ιανουάριο του 1999 μέχρι σήμερα.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕIΣ/TRANSLATIONS

1. Μετάφραση από τα ελληvικά στα αγγλικά τoυ άρθρoυ τoυ Στέφαvoυ Πεσμαζόγλoυ, “Current Trends in Greek Historio­graphy: Ta Ηistorika”, πoυ δημoσιεύθηκε στov ετήσιo τόμo Modern Greek Studies Yearbook 1989,  με επιμ. Τheofanis G. Stavrou, University of Minnesota Press, Minneapolis, Minnesota 1989, σελ. 493‑512.

2. Μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληvικά τoυ βιβλίoυ τoυ Νικηφόρoυ Διαμαvτoύρoυ, Πoλιτιστικός δυϊσμός και πoλιτική μεταβoλή στη μεταδικτατoρική Ελλάδα, Αλεξάv­δρεια, Αθήvα 2000.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s